KO}ID-19 : Gxmvti meju ma onv 3,550

* Uwewe ab’xga abajx-i che 190

Gxmvti ugwvta che du teju gede kakini, ama dxmx amalu ka onv 3,550 ku ma k’xga kw’xla amv n’xga korona]arxs.

Vnv ki ch’ogijo kia  deju t’ukxlx vqwu ki lugbo xga-olojoji ojanv Najeria Chikwe Ihekwvaju du tejugede qw’abxja ef’ewo Abuja vgba kuma a kxla qw’a ma d’xla kpo go.

Ihekwvaju che ka, kakini, Igxmvti ugwvta dx mx ajaqyx ga-i todu ku we we ab’xga na qyxgba, ma la le t’aluka am’onv 190 mv.

I kakini, ojanv Xchun, ewo Ejigbo onv mvfa ku ma kwanv xdxda, Coted’I }ore che n’xga korona]arxs xla, ma la dxmx agb’ogwu mv.

Ogijo ukxlx-i, ef’ukola wq ofeje-i; che ka ki gxmvti dxmx a tejanv amonv 5,000 ku ma k’xga-i kw’xla amvnv Xga korona]arxs ef’ewo Abuja.

I che du manyu kakini, imud’oti la-a kuma f’abo ki n’xga-i me ju ma todu ku ma we ko m’amonv adogbe la le abv kojanv omunv. Ojile abo kuma kw’anv xdx da; a ma dinxba oli-kxla e-i xlemi kpai odee de ugbo kuma neke ali ma-i.

I du manyu kakini, oji le abo ku ma t’xkx-ojale ama n’xga korona]arxs wa-i.