Igxmvti Anya ku kx ichi Igala Unyi Ukxchv

Ukxchv Igala anya chav kw’unyi ukxchv vdx mvfa at’ukpvru unyi ukxchv vdx mvgw’eji xdx-i.

Agboji vtx unyi ukxlx ki n‘xda ukxchv ojav Kogi, Xya xkx Rochimeri Xjxchvnvmi Ochikxya kxla-i dufu xjx vkvta aladi kitule-i efewo Lokoja vgba kuma dujeju e-i xla abireju lugbo ek’ichi Igala lxna xmvmvlv ki we pvgwanyi chi omunv gbvnyanv.

Xy’xkx Ochikxya ki chi adxna qxnv vtx unyi ukxchv ki ch’xya xkx chvra Agbaji ki kojiwq che du t’ejugede kakini ojuju kia tvhix kpai edxna qa bo kia kukx alu IGala dxmx a chukxlx otemeje abajx-i mv.

I che du manyu kakini, ubi kojuju lv f’ukxlx ma chekpa, taku ma tejanv abo duu kuma n’xtakada ijali e-i ekukx alu Igala.

Efu ukxla qwu, vnvnyi Ichxde Vmanuwvlu Aba, ki du’jeju-i, che kakini, vtv ujeju-i ch’utodu kawe d’amxma wa la lefu edichi ej’aduqa tefu ichi Igala vgba duu ka wa akxlaqw’a mxma wa ugbo duu.

Vnvgbani Aba che kakini, vbivnv lile iche ichvqwu ka kichi Vnvfu qw’amoma wa okolo unyi uwa.

Omunv che du ichi omunv manyxla ikoduu ka’ki chi Igala kpai abowa dabu iko ijama ni ewa-i (Xkpanachi ewa-i) abv ke’chxkalatu alu Igala (Egba vqw alu Igala).

I duteju ge de qw’abp Igala kakini, ima chvgba ka f’xlawa txru teju Igala chili chili-n, amxma wa agb’ichi Igala ej’xgba-n.