Ed’Xya qw’Xkx

Vnvnyi  ki ch’atxlaru qw’Xkakachinews.com own ch’xtakada edx’la alu Igala kpo go, ki qx ch’agboji CEFN igbele, Malaka-i Xnalo Ogakwu d’xmawq onobulv qw’xkx ofeje-i efewo Anyigba.

Xgba vnvnyi Josvfu Xgakwu ki ch’agboji unyi ogu Agape Anyigba, owq ma d’xya qw’xkx-i. Xma Igbvlv Daina Ogakwu kpai Xkxwq Emmanuvl Silas Xmalv kxwx dama ku ma f’akala ucholo-i kxda.