Odu abo ki kwu mvfa def’amachukxlx e-i ki Buhari chi

Amonv we we che kalu qyu’kxlx kagboji ojanv, Buhari ko qw’ichvka ofeje-i todu kabolv ma deju gv-n.

Amagbajx ka kpai amachubi abo xtalaka ojoji d’ubieju ma qa kakini, e-i dutejugede k’agboji m’ukxlaqwu ni dv.

Ma che ka kakini, idukpv kuma g’amodu-i qyxqvqvnv efxdx meji qyu kpvru-i xgbatakuma ko dufu

Ichv ka ef’amodu aboki kwu-i che, chvnatx Francis Okpozo, ki gwu ochu vkv gweji xdx kit u le-i (2016)

Vnv omunv che, Donald Ugbaja, arxne agboji amiduka ki kwu ochu vkvgwaka xdx-i. Abalv gv, Atama Kristofa Utxf ki kwu efochu vkvta.

Odu abo omunv che, Kabir Uman, Ajxfv e-i Katagwum ojanv Bauchi ki kwu ochu vkvgweji nolu mvta. Env omunv che Ahmvd Bunza ki kwu efochu vkvlu nolu ogwu qyxwx meji.